info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13
info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13

Deňiz ýük gatnawy

Deňiz transporty köp mukdarda ýükleri bäsdeşlik bahalarynda daşamak üçin iň oňat görnüşdir. Dünýädäki ähli ýükleriň 90% -i deňiz bilen daşalýar.

 

Nesiliň Miras Ýoly konteýner we köpçülikleýin ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýär. Ýüküň görnüşine we göwrümine garamazdan, siziň üçin iň amatly çözgüdi saýlarys.

Biz köp sanly gämide ýük daşaýan kompaniýalar bilen işleýäris. Bu pudakdaky baý tejribämiz, halkara ýükleri işläp taýýarlamak we daşamak üçin iň oňat toplumlaýyn hyzmaty hödürlemäge mümkinçilik berýär.

 

Ýüküňizi barmaly ýerine eltmek üçin zerur resminamalary we gümrük işleri ýaly goşmaça hyzmatlaryny bermekde tejribämiz bardyr. Biz ähli halkara portlar bilen işleýäris, bu bolsa, ýükleriňiziň ygtybarly we wagtynda eltilmegini üpjün etmeklige mümkinçilik berýär. Biziň bilen ýük daşamagyň aladalaryny ýatdan çykaryp, işiňiziň ösüşi barada pikir edip bilersiňiz!

Kömek gerek?

Biz bilen habarlaşmakdan çekinmäň. 1-2 iş güniň dowamynda Siz bilen habarlaşarys. Ýa-da bize jaň ediň

info@nmyoly.com+993 12 75 47 73+993 63 40 60 13

Biz siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz bolup, Siziň ösüşiňize ýardam edip bileris.