info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13
info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13

Demir ýol ýük gatnawy

Demir ýol ýük gatnawy ygtybarlylygy we iň jaýdar bahalar boýunça öňünden aýdyp bolýan eltip berme wagty bilen tapawutlanýar.

 

Mümkin boldugyça halkara ýük gatnawy üçin demir ýoly ulanmagy maslahat berýäris. Demir ýol ýük gatnawlary, bar bolan demir ýol ulgamyny ulanmak bilen utgaşdyrylanda uly mümkinçiligi bolan bäsdeşlige ukyply, bähbitli we arassa ulag görnüşidir.

 

Otlylaryň tizligi sebäpli halkara demir ýol gatnawlary tiz bolmagyndan başga-da, zerur eksport resmileşdirmeleri beýleki ulaglara garanyňda has aňsat ýerine ýetirip bolýar.

 

Nesiliň Miras Ýoly elmydama optimal logistika çözgütlerini hödürleýär we ýükleriň köp görnüşi üçin demir ýol, esasanam multimodal logistika hyzmatlarynyň çäginde beýleki ulag görnüşleri bilen birikdirilende ajaýyp çözgüt bolup durýar.

Kömek gerek?

Biz bilen habarlaşmakdan çekinmäň. 1-2 iş güniň dowamynda Siz bilen habarlaşarys. Ýa-da bize jaň ediň

info@nmyoly.com+993 12 75 47 73+993 63 40 60 13

Biz siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz bolup, Siziň ösüşiňize ýardam edip bileris.