info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13
info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13

Awtoulag ýük gatnawy

Awtoulag arkaly ýük daşamak, şu güne çenli ähliumumy görnüş bolup galýan harytlary daşamagyň nusgawy usulydyr.

 

Ýük, awtoulag bilen daşalanda, Siziň zerurlyklaryňyzy göz öňünde tutýarys we ýüküňiziň ýerleşýän ýerini yzygiderli yzarlamagy kepillendirýäris. Awtoulag bilen ýük daşamak köp wagt almaýar, sebäbi belli bir ugruň we ýüküň talaplaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşdyryp bolýar. Awtoulag arkaly ýük daşamak üçin baha talap edilende, hünärmenlerimiz size iň gowy çözgüt we iň amatly bahalary bererler. Daşamak üçin sargyt ýerleşdirenimizden soň, ýüküňiziň ýerleşýän ýerine yzygiderli gözegçilik edýäris we bu maglumatlary her 24 sagatdan size berýäris.

 

Kepillendirilen howpsuzlyk we wagtynda eltip bermek bilen optimal halkara ýerüsti ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýäris. Biziň çözgütlerimiz bilen harytlaryňyzy Aziýanyň hemme ýerine we beýleki yklymlara örän arzan bahadan iberip bilersiňiz. Harytlaryňyzyň dünýäniň islendik künjegine baha we hil taýdan iň gowusy eltilmegi zerur bolsa, biz – Siziň hyzmatyňyzdadyrys.

Kömek gerek?

Biz bilen habarlaşmakdan çekinmäň. 1-2 iş güniň dowamynda Siz bilen habarlaşarys. Ýa-da bize jaň ediň

info@nmyoly.com+993 12 75 47 73+993 63 40 60 13

Biz siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz bolup, Siziň ösüşiňize ýardam edip bileris.