info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13
info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13

Nesiliň Miras Ýoly, müşderilerine iň amatly bahadan çalt we ygtybarly ýük gatnawyny hödürleýän sebitdäki ygtybarly we çalt ösýän orta göwrümli guramadyr. Daşamakdan ammara, paýlamak, gümrük taýdan resmileşdirmeklige we başgalara çenli bütin dünýä boýunça giňişleýin we ygtybarly ýük hyzmatlaryny hödürleýäris.

Biziň wezipämiz

dünýädäki iň çalt we iň gowy logistika hyzmatlary bilen müşderilerimize işikde hyzmat etmekden ybaratdyr. Şeýlelik bilen, islendik ýükleri islendik nokada eltip berýäris.
  • Çalt hyzmatBiz şahsylaşdyrylan, çalt we doly hyzmat hödürleýäris. Biziň ileri tutýan zadymyz, mümkin boldugyça sizi gysga wagtda we aňryçäk ygtybarlylyk bilen goldamakdyr.
  • 100% takyklykTakyklyk we öz wagtynda: Logistika maglumatlarynyň hilini kesgitleýän iň möhüm iki ölçeg.
  • Howpsuzlyk we kepillikHowpsuzlyk we kepillik logistika dolandyryşy ýerine ýetirmek we netijeliligi üpjün etmek üçin esasy mesele bolup durýar.
  • Biz näme edýäris

Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak we olaryň aladasy biziň esasy wezipelerimizdir. Şeýlelik bilen, müşderilerimiz bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýäris, sebäbi bu biziň we müşderilerimiziň arasynda ynamy we berk gatnaşyklary pugtalandyrýar. Müşderilerimize ýükler barada duýduryşlar we iň soňky maglumatlar barada habar berýäris we doly rahatlygy üpjün edýäris. Ähli müşderilerimiz ýük daşamak hyzmatlarymyzdan kanagatlanýarlar, şonuň üçin bize dostlaryna we kärdeşlerine maslahat berýärler.

 

  • Global tor

Bütin dünýäde ýüzlerçe müşderimize hyzmat etmäge mümkinçilik berýän giň global ulgamymyz bar.

 

  • Kompaniýanyň gözýetimi

Biz ygtybarly ýük gatnawyny, gije-gündiz müşderi hyzmatyny we goldaw hyzmatlaryny öz wagtynda we tygşytly görnüşde bermäge çalyşýarys.

Biz siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz bolup bileris we Siziň ösüşiňize ýardam edip bileris.