info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13
info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13

Siziň ygtybarly ýükdaşaýjyňyz we ekspeditoryňyz

Biz, 17-den gowrak ýurtdan bolan müşderiler üçin transport hyzmatlaryny edýäris hödürleýäris. Hyzmatdaşlaryň giň topary Russiýadan, Türkiýeden, Gazagystandan, Azerbaýjandan, Gruziýadan, Ukrainadan we Belarusdan, şeýle hem GDA-nyň beýleki ýurtlaryndan, Ýewropadan we Ýakyn Gündogardan halkara haryt daşama işini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Çalt hyzmat

Biz, iň gysga wagtda ýokary hilli we çalt hyzmaty üpjün edýäris.

Howpsuz ýagdaýda eltip bermek

Harytlar eltilende, iň soňky barmaly ýerine eltilýänçä, ýoluň bütin dowamynda howpsuz ýük daşamagyň ýörelgelerine esaslanýarys.

24/7 elýeter bolmak

Kämil tejribeli hünärmenler toparymyz günüň islendik wagtynda zerur maslahatlary üpjün eder.

Awtoulag ýük gatnawy

Howa ýükgatnawy

Deňiz ýük gatnawy

Demir ýol ýük gatnawy

Awtoulag arkaly ýük daşamak, şu güne çenli ähliumumy görnüş bolup galýan harytlary daşamagyň nusgawy usulydyr. Ýük, awtoulag bilen daşalanda, Siziň zerurlyklaryňyzy göz öňünde tutýarys we ýüküňiziň ýerleşýän ýerini yzygiderli yzarlamagy kepillendirýäris. Awtoulag bilen ýük daşamak köp wagt almaýar, sebäbi belli bir ugruň we ýüküň talaplaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşdyryp bolýar.

“Nesiliň Miras Ýoly”, wagt we pul tygşytlap, dürli görnüşli ululykdaky ýük daşamagy amala aşyrar. Öz ulag ulaglarymyzyň we ygtybarly hyzmatdaşlarymyzyň kömegi bilen size iň amatly bahalar bilen netijeli hyzmatlary hödürläp bileris.

Howa transporty müşderilerimize has tiz hyzmaty hödürleýär. Köp sanly ýüküň eltilmeginde gyssaglylygyň möhüm faktordygyny göz öňünde tutup, dünýäde her gün hyzmatlarymyzyň tizligini ýokarlandyrmaga kömek edýän hyzmatdaşlarymyzyň giň gerimi bar.

Nesiliň Miras Ýoly, ýüküňizi gerekli ýere eltmek üçin elmydama amatly logistika çözgüdini gözleýär. Wagt bilen puluň tygşytlanylmagyny üpjün edýäris.

Deňiz transporty köp mukdarda ýükleri bäsdeşlik bahalarynda daşamak üçin iň oňat görnüşdir. Dünýädäki ähli ýükleriň 90% -i deňiz bilen daşalýar.

Nesiliň Miras Ýoly konteýner we köpçülikleýin ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýär. Ýüküň görnüşine we göwrümine garamazdan, siziň üçin iň amatly çözgüdi saýlarys.

Biz köp sanly gämide ýük daşaýan kompaniýalar bilen işleýäris. Bu pudakdaky baý tejribämiz, halkara ýükleri işläp taýýarlamak we daşamak üçin iň oňat toplumlaýyn hyzmaty hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Demir ýol ýük gatnawy ygtybarlylygy we iň jaýdar bahalar boýunça öňünden aýdyp bolýan eltip berme wagty bilen tapawutlanýar.
Nesiliň Miras Ýoly elmydama optimal logistika çözgütlerini hödürleýär we ýükleriň köp görnüşi üçin demir ýol, esasanam multimodal logistika hyzmatlarynyň çäginde beýleki ulag görnüşleri bilen birikdirilende

Näme üçin bizi saýlamaly?

Artykmaçlyklarymyz

  • Müşderilerimize höwes bilen garaýarys
  • Biz gujurly we sabyrsyz
  • Biz netijelere gönükdirilendiris
  • Biz şowly
Müşderiler näme üçin bizi gowy görýärler

Müşderilerimize höwes bilen garaýarys

 Biz, ähli zatdan ajaýyp netijäni talap edip, yhlas bilen işleýäris. Işgärlerimiziň ösmegine bar güýjümizi sarp edýäris. Üstünligiň açary – netijeli dolandyryş we jebis toparlaýyn iş. Kompaniýamyzyň maksady zehinli hünärmenleriň öz ýollaryny tapmaga we ösdürmäge ýardam etmekden ybarat bolup, bu hem kompaniýamyzyň mundan beýläk-de ösmegine ýardam eder.

Ähli işlerimiziň özeninde ýatan hem-de müşderilerimiziň we Nesiliň Miras Ýolynyň uzak möhletli üstünliklerini üpjün etmäge kömek edýän bäş esasy gymmatlyk:

  1. Ýörelgelere wepalylyk;     2. Höwes;     3. Öz üstüňde üznüksiz işlemek;     4. Toparlaýyn iş;     5. Netijeli dolandyryş.
Müşderiler näme üçin bizi gowy görýärler

Biz gujurly we sabyrsyz

Biz üstünlikli, gülleýän we ösýän kompaniýadyrys. Işgärlerimiz işjeň, täze maksatlara ýetmäge çalyşýarlar, erjellik görkezýärler, ajaýyp pikirleri döredýärler we degişli baýraklary alýarlar. Esasy maksadymyz, müşderilerimiziň we kompaniýanyň işgärleriniň üstünlikleri. Iň oňat netijelere ýetmek üçin köp işleýäris we elmydama gowulyklara çalyşýarys.

Iň ýokary hilli hyzmat we iň ýokary netijelilik üçin çalyşýarys. Topary maksada alyp barmak bilen, ýolbaşçylarymyz ajaýyp iş görkezijiligiň esasy nusgalary bolup durýar we elmydama müşderiniň tama edişindenem ýokary bolmaga çalyşýarlar.

Müşderiler näme üçin bizi gowy görýärler

Biz netijelere gönükdirilendiris

Islendik meseläniň iň gowy çözgüdini gazanmak üçin elmydama gowusy üçin çalyşýarys. Özümize ýokary sepgitleri goýýarys hem-de işlerimiziň we iş ýörediş usullarymyzyň daş-töweregimizdäki dünýä üçin gymmatlyk döredýändigini kepillendirýäris.

Uly netijeleriň diňe toparda işlemek arkaly gazanyp boljakdygyna ynanýarys. Kompaniýa, müşderilerimiz we işgärlerimiz üçin gowy netijeleri gazanmakda bilimleri, gurallary we serişdeleri paýlaşýarys. Üstünlige ýetmek üçin birek-birege kömek edýäris, hem şahsy hem-de toparlaýyn üstünlikleri goldaýarys.

Müşderiler näme üçin bizi gowy görýärler

Biz şowly

Adaty zatlary adaty bolmadyk usul bilen ýerine ýetirýäris – bu pelsepe işimiziň iň başynda üstünligimizi öňünden kesgitledi.

Biziň üstünligimiz:
– durnukly topar;
– strategiýa;
– anyk nyrh syýasaty;
– ähliumumy bilelikdäki okuw;
– höwes;
– medeniýet.

Biz hakda has giňişleýin öwreniň

Biz hakda

Biz Türkmenistanda professional transport hyzmatlaryny köpugurly üpjün ediji bolmaga, halkara bazaryna girmäge, ýokary hilli logistika çözgütlerini ulanyp, resminamalary başarnykly taýýarlamaga çalyşýarys.

Jebis hünärmenler toparymyz halkara ulag bazarynda uly tejribä eýe. Ýolbaşçylar we koordinatorlar iň amatly transport shemalaryny işläp düzýärler we durmuşa geçirýärler, ýol we beýleki ulag görnüşlerini ulanyp dürli harytlary eltmek üçin netijeli logistika çözgütlerini işläp taýýarlaýarlar.

Nyrh teklibini mugt soraň

ýa-da bize +993 12 75 47 73 | +993 63 40 60 13 telefon belgileri arkaly jaň ediň.